Konsekwencje samowoli budowlanej

Konsekwencje samowoli budowlanej

W przypadku rozpoczęcia budowy bez wymaganych pozwoleń trzeba się liczyć z określonymi konsekwencjami. Budowa domu wymaga uzyskania zezwolenia i dopiero po jego zdobyciu można rozpocząć prace budowlane. Według polskiego prawa istnieje grupa obiektów, na których budowę nie jest wymagane pozwolenie, należy jednak zgłosić zamiar rozpoczęcia takiej inwestycji odpowiednim organom. W przypadku rozpoczęcia budowy obiektu, na który wymagane jest zezwolenie, bez posiadania odpowiednich dokumentów, organ właściwy może nakazać całościową lub częściową rozbiórkę takiego budynku. Są to bardzo surowe restrykcje, dlatego nie warto dokonywać takich naruszeń, gdyż ich wykrycie może zaprzepaścić wiele lat pracy i wiązać się z ogromnymi kosztami. Istnieją jednak prawne rozwiązania, które mogą zapobiec szczególnie surowym restrykcjom w związku z samowolą budowlaną. Nielegalnie zbudowany obiekt można bowiem zalegalizować, oczywiście tylko wtedy, gdy spełnione są określone warunki. Zalegalizować można wyłącznie obiekt wykonany zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jeśli obiekt jest zbudowany poprawnie i nie narusza norm bezpieczeństwa, to, mimo iż był wykonany samowolnie, nie musi ulec rozbiórce.