Po uzyskaniu pozwolenia

Po uzyskaniu pozwolenia

Decyzja o pozwoleniu na budowę domu określa warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót, wymagania związane z nadzorem i inne warunki oraz obowiązki inwestora. Po uzyskaniu pozwolenia inwestor ma trzy lata, by rozpocząć budowę. Jeśli tego nie zrobi, pozwolenie traci ważność. Samo pozwolenie jest bezterminowe, więc budowa domu może trwać nawet kilkanaście lat. Ważne jednak, by przerwy w pracach budowlanych nie trwały dłużej niż trzy lata, gdyż spowoduje to utratę ważności pozwolenia. Jeśli inwestor po uzyskaniu pozwolenia chce dokonać zmian w projekcie, musi uzyskać decyzję o zmianie tego pozwolenia. Taka decyzja nie jest konieczna, gdy są to zmiany nieistotne dla całościowego kształtu projektu. Nie można jednak samowolnie dokonywać zmian, jeśli dotyczą one zakresu działki bądź terenu pod budowę, parametrów budowanego obiektu ( w tym kubatury, powierzchni, wysokości, szerokości i liczby kondygnacji), zamierzonego sposobu użytkowania lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania, a także warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne. Prawo dopuszcza przeniesienie pozwolenia na budowę na innego inwestora np. w przypadku sprzedaży nieruchomości.