Pozwolenie na budowę domu

Pozwolenie na budowę domu

Pozwolenie na budowę domu może uzyskać osoba, która złożyła wniosek w tej sprawie w czasie okresu ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz oświadczenie o posiadaniu nieruchomości przeznaczonej na cele budowlane. Do wymaganego wniosku należy dołączyć takie dokumenty, jak: projekt budowlany (w czterech egzemplarzach) wraz ze wszystkimi zdobytymi wcześniej dokumentami, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzja w sprawie wydania pozwolenia uzależniona jest od wyników kontroli złożonych dokumentów. Sprawdzone zostanie, czy projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i z przepisami techniczno-budowlanymi oraz czy jest kompletny, tj. zawiera wszystkie niezbędne uzgodnienia, opinie i pozwolenia. W przypadku gdy wniosek nie będzie kompletny, można go uzupełnić. Organ decyzyjny może także nakazać usunięcie ewentualnych nieprawidłowości w określonym terminie. Gdy czas ten zostanie przekroczony, wydawana jest decyzja odmowna w sprawie pozwolenia na budowę. Informację o przyznaniu pozwolenia inwestor otrzymuje od starosty w ciągu 65 dni od złożenia wniosku. Pozwolenie na budowę uprawomocnia się po czternastu dniach od uzyskania decyzji.